Zasady realizacji usług

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

DLA KLIENTÓW HYDROCHEMIA MGR ŁUKASZ ZYSKOWSKI


Drogi kliencie,

dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami świadczenia usług.

Formuła niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług (dalej jako: „OWŚU”) zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków, na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze usługi, zawarcie oraz realizacja umów o świadczenie usług zawieranych między nami a Państwem, w tym złożenie zamówienia i zawarcie umowy o świadczenie usług będącej przedmiotem naszych aktualnych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów, w miarę Państwa potrzeb. Celem OWŚU jest również spełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

Niniejsze OWŚU, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady, na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się z OWŚU.


1) O NAS

1. Usługodawcą jest ŁUKASZA ZYSKOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HYDROCHEMIA MGR ŁUKASZ ZYSKOWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Giewont 16/17, 43-316 Bielsko-Biała i adres do doręczeń: ul. Chochołowska 28/213 II pietro (biurowiec Marbet), 43-346 Bielsko-Biała; NIP 5471983683, REGON 241283505, adres poczty elektronicznej: biuro@analizawody.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 530 986 245, 33 818 84 65 (dalej jako: „Usługodawca”). 
2. Dane kontaktowe:
a. adres do korespondencji: ul. Chochołowska 28/213 II piętro, 43-346 Bielsko-Białą;
b. adres poczty elektronicznej: biuro@analizawody.pl;
c. numer telefonu kontaktowego: 530 986 245, 33 818 84 65

2) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo nawiązanie współpracy między Państwem a nami ma przebieg według następującego schematu:
1) Składają Państwo zamówienie na usługi, które chcą zakupić > 2) Na podstawie zamówienia przygotowujemy dla Państwa dopasowaną ofertę i przedstawiamy ją Państwu do akceptacji > 3) W przypadku akceptacji oferty umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta > 4) W przypadku dodatkowych uzgodnień umowa zostaje zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień.
2. Cena usługi wskazana w naszej ofercie złożonej w odpowiedzi na Państwa zamówienie lub wskazana podczas naszych uzgodnień (w przypadku ich prowadzenia) podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami tytułem umowy o świadczenie usług, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani w naszej ofercie lub w trakcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem umowy (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).
3. Nawiązanie współpracy, w tym złożenie przez Państwa zamówienia, zawarcie umowy oraz ewentualne jej zmiany może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami: drogą poczty elektronicznej (mailowo) . Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWŚU.
4. Zamówienie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorców - pełną nazwę Państwa firmy oraz NIP), adres, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące przedmiotu umowy, w szczególności rodzaj i opis interesującej Państwa usługi, która ma zostać wykonana, a jeżeli dotyczy – także adres miejsca wykonania usługi, jeśli jest inny niż adres zamawiającego. W przypadku braku niektórych informacji poprosimy Państwa o ich uzupełnienie.
5. Niezależenie od sposobu nawiązania współpracy umowa jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem cywilnym oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).
6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy świadczenia usług następuje poprzez doręczenie niniejszych OWŚU przed zawarciem umowy oraz dowodu zakupu. Dodatkowo w zależności od sposobu nawiązania współpracy utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy może nastąpić także w inny sposób (np. poprzez przesłanie wiadomości mailowej lub utrwalenie ustaleń na piśmie). 7. Wszelkie zmiany dotyczące zawartej umowy prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej biuro@analizawody.pl.

3) PRZEDMIOT UMOWY

1. Staramy się maksymalnie dopasować do Państwa potrzeb i oczekiwań, dlatego przedmiot umowy świadczenia usług zawsze ustalamy indywidualnie z Państwem. Przedmiotem umowy, z uwagi na zakres działalności naszej firmy, są przede wszystkim usługi przeprowadzania analizy wody oraz ścieków.
2. Szczegółowe informacje o zakresie oraz koszcie świadczonych przez nas usług znaleźć możecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: www.analizawody.pl; www.zbadamywode.pl; www.badaniewody.pl. Reklamy, cenniki i inne informacje o usługach zamieszczone na powyższej stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zastrzegamy sobie prawo do rozbieżności między ofertą przygotowaną na podstawie niniejszych OWŚU a informacjami dostępnymi na wyżej wskazanej stronie.
3. Przedmiot danej umowy oraz jej szczegółowe warunki ustalane są każdorazowo przed zawarciem umowy (np. w ofercie lub w trakcie uzgodnień zawsze przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową). W pozostałym zakresie zastosowanie mają niniejsze OWŚU.
4.Jeśli przedmiotem danej umowy jest badanie kilku pojedynczych parametrów, to próbka do badania zostanie pobrana tylko z jednego miejsca. W ramach usługi tworzymy Państwu konto na stronie internetowej analizawody.pl. Dane do logowania dostarczamy na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej.
5. W ramach konta uzyskują Państwo dostęp do wyników przeprowadzonych analiz. Usługa elektroniczna konto jest świadczona nieodpłatnie przez czas oznaczony. Mają Państwo możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@analizawody.pl lub też pisemnie na adres: ul. Chochołowska 28/213 II piętro (biurowiec Marbet), 43-346 Bielsko-Biała.
6. Usługodawca w ramach wykonywanej usługi nie świadczy usług doradczych oraz opiniotwórczym. Organem orzekającym i wydającym opinie oraz decyzje w sprawie wody oraz ścieków są odpowiednie instytucje państwowe.

4) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail) oraz telefon, za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy o świadczenie usług. Zapraszamy również Państwa do kontaktu pisemnego lub osobistego. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWŚU.

5) SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

1. Sposób i termin płatności jest każdorazowo ustalany z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usługi. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i terminy płatności, które są dostępne w razie braku innych uzgodnień między nami.
2. Udostępniamy następujące sposoby płatności:
a. Płatność gotówką na miejscu wykonania usługi, jeśli usługa jest wykonywana przez pracownika Usługodawcy.
b. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
c. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
d. płatności elektroniczne, kartą płatniczą, Blik w ramach usługi imoje, których obsługę prowadzi ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
3.
a. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień, w którym Usługodawca zaksięgował płatność Klienta albo otrzymał potwierdzenie zapłaty, w zależności które zdarzenie nastąpiło wcześniej.

W przypadku wyboru płatności gotówką na miejscu wykonania usługi, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po wykonaniu usługi w miejscu spełnienia świadczenia przez Usługodawcę.

6) SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

1. Usługa będąca przedmiotem umowy o świadczenie usług wykonywana jest w terminach uzgodnionych pomiędzy stronami umowy.
2. Szczegóły dotyczące sposobu, terminu i miejsca wykonania usługi przez Usługodawcę są każdorazowo ustalane z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usługi. Usługa zostaje wykonana w miejscu oraz terminie wybranym przez Państwa oraz zaakceptowanym przez Usługodawcę przed zawarciem umowy o świadczenie usługi. W przypadku opóźnienia Klienta w dokonaniu płatności termin wykonania usługi może zostać przesunięty co najmniej o czas powstałego opóźnienia. W takich okolicznościach Usługodawca każdorazowo ustala z Klientem nowy termin wykonania usługi.
3. Umożliwiamy Państwu zmianę wyznaczonego terminu wykonania usługi (poboru próbki wody lub ścieku) do 72 godzin przed wyznaczonym w umowie terminem wykonania usługi. Chęć zmiany terminu wykonania usługi mogą Państwo zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@analizawody.pl wskazując nowy termin wykonania usługi. Wykonanie usługi w nowym terminie jest możliwe jedynie w przypadku, jeśli termin nie został wcześniej zarezerwowany przez innego Klienta. Informujemy Państwa o możliwości zmiany terminu wykonania usługi bądź braku takiej możliwości, na przykład za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej w odpowiedzi na Państwa wiadomość.
4. W braku odmiennych uzgodnień przyjmuje się, że koszty przejazdu Usługodawcy do miejsca wykonania usługi (w tym opłaty za transport pobranej próbki) ponosi Klient. Koszty te są wskazywane Państwu w ofercie lub w trakcie naszych uzgodnień (jeżeli są prowadzone) – zawsze przed zawarciem umowy (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).
5. W braku odmiennych uzgodnień przyjmuje się, że Usługodawca wykonuje zamówioną przez Klienta usługę za pomocą własnych narzędzi i materiałów, przy czym koszty związane z zakupem oraz eksploatacją tych narzędzi i materiałów są każdorazowo wliczone w całkowitą cenę usługi, o której informowani są Państwo zawsze przed zawarciem umowy (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową). Usługodawca może również wykonywać usługę za pośrednictwem podmiotów będących podwykonawcami zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług.
6. Jeśli samodzielnie będą Państwo pobierać próbkę wody lub ścieku to prosimy, aby została dostarczona w zapewnionym przez nas pojemniku.
7. Okres oczekiwania na wyniki wynosi do 7 dni roboczych od daty zarejestrowania próbki w laboratorium, chyba, że przed zawarciem umowy poinformowaliśmy Państwa o innym okresie oczekiwania na wyniki badania z uwagi na jego rodzaj.
8. Sprawozdanie z wykonania badania wody lub ścieków jest wysyłane na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej. Mogą Państwo otrzymać również oryginał sprawozdania w formie pisemnej, wówczas należy taką chęć zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@analizawody.pl podając jednocześnie adres, na który sprawozdanie ma zostać przesłane.

7) REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli usługa została wykonana w sposób niezgodny z umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
2. Usługodawca obowiązany jest do prawidłowego świadczenia usług – zgodnie z warunkami zawartej umowy o świadczenie usług.
3. Reklamacje związane z umową świadczenia usług mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@analizawody.pl, osobiście lub pisemnie pod adresem: ul. Chochołowska 28/213 II pięro (biurowiec Marbet), 43-346 Bielsko-Biała.
4. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju nieprawidłowości; (2) żądania sposobu rekompensaty, należytego wykonania umowy lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy: (1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; oraz (3) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
2. Z zastrzeżeniem pkt 8.1 OWŚU konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Chochołowska 28/213 II piętro (biurowiec Marbet), 43-346 Bielsko-Biała lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@analizawody.pl. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
3. W przypadku umowy o świadczenie usług bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
b. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę);
c. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)

10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Niniejszy punkt OWŚU oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami, t o jest z wyłączeniem podmiotów będących konsumentami oraz podmiotów, co do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów.
2. W przypadku opóźnienia w płatności, zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do nas.
3. W przypadku usługi przeprowadzenia przez nas poborów interwencyjnych warunkiem wykonania usługi w podanym przez nas terminie jest przesłanie przez Państwa potwierdzenia wykonania przelewu.
4. W przypadku Klientów niebędących konsumentami zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
5. Jeżeli odwołają Państwo wyznaczony termin wykonania usługi, to będą musieli Państwo ponieść całość kosztów wykonania usługi.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową nie są Państwo uprawnieni do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
7. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowiły podstawy dla Państwa do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty (np. uszkodzenia kranu podczas pobierania próbki wody) lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które nie ponosimy odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczyniliśmy.
8. Ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy roszczenie związane jest jedynie z daną usługą, to wysokość naszej odpowiedzialności ograniczona jest jedynie do wysokości zapłaconej ceny za daną usługę. Ponosimy odpowiedzialność w stosunku do Państwa tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, wynikające z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
9. W przypadku podania przez Państwa niewłaściwych lub nieprawdziwych informacji dotyczycących rodzaju próbki (woda uzdatniona, woda surowa, woda powierzchniowa, woda technologiczna, ściek oczyszczony, ściek surowa, ściek przemysłowy) zastrzegamy sobie naliczenie kary umownej w wysokości 100% wartości badania, a także prawo odmowy wykonania usługi. Zastrzeżenie kary umownej, o której mowa zdaniu poprzednim nie wyklucza naszego uprawnienia do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w przypadku szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
10. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

11) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane z Usługodawcą zawierane są w języku polskim
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWŚU mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa

Załącznik numer 1 do OWŚU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Państwa. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z transakcjami regulowanymi niniejszymi OWŚU jest ŁUKASZA ZYSKOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HYDROCHEMIA MGR ŁUKASZ ZYSKOWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Giewont 16/17, 43-316 Bielsko-Biała i adres do doręczeń: ul. Chochołwska 28/213 II piętro (biurowiec Marbet), 43-346 Bielsko-Biała; NIP 5471983683, REGON 241283505, adres poczty elektronicznej: biuro@hydrochemia.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 33 4711248 (dalej jako: „Usługodawca”) – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
3. Zawieranie umów na podstawie niniejszych OWŚU jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w niniejszych OWŚU i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio w OWŚU lub podawany przez Administratora np. w korespondencji za pośrednictwem poczty elektrycznej; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3) CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Każdorazowo cel, podstawa i okres odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Państwa.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, oraz w następujących okresach:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych  Okres przechowywania danych
Wykonanie umowy o świadczenie usług lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem w/w umów
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności gospodarczej oraz dążeniu do świadczenia usług Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 201) – przetwarzaniejest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Dane  są  przechowywane  przez  okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na
ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

4) ODBIORCY DANYCH

1. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy poczty elektronicznej oraz dostawcy oprogramowania komputerowego, do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia Państwa zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
b. dostawcy usług księgowych, prawnych, windykacyjnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia Państwa zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
c. podmioty będące podwykonawcami zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług – w przypadku Klienta, który zawarł Administratorem umowę o świadczenie usług wymagającej wykonania w całości lub w części przez podwykonawcę (np. laboratorium badawcze przeprowadzające analizy wody i ścieków), Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podwykonawcy, realizującemu wykonanie umowy na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do jej wykonania

5) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności