Zasady realizacji usług

§ 4 Usługi płatne

 

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.           

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Usługę, którą jest zainteresowany. Dodanie Usługi do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod daną Usługą prezentowaną na Stronie Internetowej Sklepu, po uprzednim

wybraniu wariantu Usługi spośród wskazanych w §4 ust. 5 i dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybraną Usługę i Dostawę, wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, jak też o terminie realizacji świadczenia.

4. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość potwierdzającą zawarcie Umowy sprzedaży.

5. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę w dwóch wariantach:

a) badanie będące przedmiotem Usługi jest przeprowadzane z pomocą dostarczonych Klientowi przez Sprzedawcę pojemników na próbki wody lub ścieków. Klient wybiera w toku składania zamówienia termin w jakim ma otrzymać pojemniki, a także termin w którym pojemniki zawierające próbkę będą od niego odebrane przez Dostawcę. Dostawca dostarcza i odbiera od Klienta próbki we wskazanych terminach. Po odebraniu próbki przez Dostawcę, jest ona przesyłana do Sprzedawcy.

b) badanie będące przedmiotem Usługi jest przeprowadzane z pomocą próbobiorcy. Klient wybiera w toku składania zamówienia termin w jakim pod wskazany przez niego adres ma stawić się próbobiorca, który pobierze odpowiednie próbki wody lub ścieków, po czym przekaże je Sprzedawcy.

6. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę próbek od Klienta lub też ich dostarczeniu Sprzedawcy przez próbobiorcę, Sprzedawca przeprowadza badania i przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w toku składania zamówienia, wyniki badań, jak też informację w jaki sposób może zapoznać się z nimi w ramach dedykowanego panelu na Stronie Internetowej Sklepu.

7. W toku zawierania Umowy sprzedaży, Klient może złożyć wyraźne oświadczenie z żądaniem by Sprzedawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.

 

§ 5 Płatności

 

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danej Usłudze stanowią ceny brutto.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi:

a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu;

c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;

3. Klient jest zobowiązany dokonać płatności najpóźniej na dwa dni przed wybranym przez siebie terminem rozpoczęcia realizacji Usługi. Płatność powinna w tym terminie zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy lub Sprzedawca powinien otrzymać od wybranego przez Klienta systemu płatności, potwierdzenie dokonania wpłaty.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 6 Dostawa

 

1. Sprzedawca realizuje Dostawę i świadczy Usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Niemiec, Czech i Słowacji.

2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

3. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

4. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą Usługi.

 

§ 7 Rękojmia

 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wadliwość Usługi (rękojmia), przez okres dwóch lat od dnia spełnienia świadczenia. W wypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą termin wynosi jeden rok.

2. Wszelkie reklamacje związane z Usługą lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Usługi lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@analizawody.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży Usługi rozpoczyna się od chwili zawarcia umowy. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o którym mowa w §4 ust. 7, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w Umowie sprzedaży.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Klienta będącego Konsumentem.

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Słowackiego 28/1p
43-502 Czechowice-Dziedzice

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00