Warunki techniczne

Warunki techniczne świadczenia usług przez Usługodawcę

 1. Usługobiorca pobiera lub wskazuje miejsce poboru próbki wody zgodnie z punktem zgodności określonego w §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, Poz.2294), oraz określa objętość próbki. W przypadku poboru prób wody ciepłej na obecność Legionella obowiązuje załącznik nr 5 A i 5 B wskazanego rozporządzenia.
 2. Usługobiorca wskazuje przedstawicielowi Usługodawcy sprawny punkt poboru wody. Zalecamy pobory z kranów, które nie ulegną uszkodzeniu w trakcie trwania czynności związanych z poborem, np. opalanie kranu palnikiem gazowym.
 3. Na sprawozdaniu z badań widnieje opis punktu poboru, z którego została pobrana próbka do badań (przedstawiciel Usługodawcy przekazuje do laboratorium informację o rzeczywistym punkcie poboru próbki).
 4. Próbki pobieramy wg następujących metodyk: KJ-I-5.7-20 wersja 04 z dnia 23.03.2018 (woda na pływalniach – pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych); PN-EN ISO 19458:2007 (woda, w tym woda na pływalniach, woda do spożycia przez ludzi – pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych, w tym Legionella); PN-ISO 5667-5:2017-10 (woda – pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych); PN ISO 5667-10:1997 (ścieki – pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych); PN-ISO 5667-4:2017-10 (woda powierzchniowa stagnująca – fizykochemia); PN-ISO 5667-4:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007 (woda powierzchniowa stagnująca – fizykochemia + mikrobiologia); PN-ISO 5667-6:2016-12 ( woda powierzchniowa z rzek i strumieni – fizykochemia); PN-ISO 5667-6:2016-12; PN-EN ISO 19458:2007 (woda powierzchniowa z rzek i strumieni – fizykochemia + mikrobiologia). Wszelkie odstępstwa od powyższych mogą spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
 5. Jeżeli w trakcie analiz w badanej próbce wody zostaną wykryte mikrobiologiczne przekroczenia wartości dopuszczalnych, badanie smaku nie zostanie przeprowadzone. Kwota badania nie ulega zmianie.
 6. Sprawozdanie z badania jest dokumentem urzędowym, który spełnia wymagania ISO 17025 i PCA, dlatego nie ma możliwości jego modyfikacji.
 7. Próbkę do badania wody- radiologia należy pobierać z ujęcia wody, a próbkę na monitoring przeglądowy w miejscach wskazanych przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną (PSSE) lub Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE).
 8. W przypadku analizy mikrobiologicznej badanie powinno rozpocząć się od 8h do 12h od chwili poboru. Wynik analizy z opcją poboru samodzielnego może być obarczony błędem, ponieważ paczka kurierska dostarczana jest w ciągu 24h.
 9. Zakres badania monitoring kontrolny podstawowy został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, Poz.2294), załącznik nr 2 A. Parametry grupy A.
 10. Zakres badania monitoring przeglądowy został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, Poz.2294), załącznik nr 2 B.  Parametry grupy B. miejscowy PSSE/ WSSE może wyznaczyć zakres badania składający się z wybranych parametrów grupy B.
 11. Wprowadzenie zmian na sprawozdaniu z wykonania badania wody lub ścieków jest odrębną usługą i podlega dodatkowej opłacie.

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Słowackiego 28/1p
43-502 Czechowice-Dziedzice

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00