Warunki techniczne

Warunki techniczne świadczenia usług przez Usługodawcę

 1. Zamawiający lub jego przedstawiciel pobiera/wskazuje miejsce poboru próbki wody zgodnie z punktem zgodności wg §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz określa objętość próbki. W przypadku poboru prób wody ciepłej na obecność Legionella obowiązuje zał. nr 5 A i 5 B.
 2. Zamawiający wskazuje próbobiorcy sprawny punkt poboru wody. Zalecamy pobory z kranów, które nie ulegną uszkodzeniu w trakcie trwania czynności związanych z poborem, np. opalanie kranu palnikiem gazowym. Za ewentualne uszkodzenia kranu odpowiada Zamawiający.
 3. Na Sprawozdaniu z badań widnieje opis punktu poboru, z którego została pobrana próbka do badań (Próbkobiorca przekazuje do Laboratorium informację o rzeczywistym punkcie poboru próbki).
 4. Próbki pobieramy wg następujących metodyk: KJ-I-5.7-20 wersja 04 z dnia 23.03.2018 (woda na pływalniach – pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych); PN-EN ISO 19458:2007 (woda, w tym woda na pływalniach, woda do spożycia przez ludzi – pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych, w tym Legionella); PN-ISO 5667- 5:2017-10 (woda – pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych); PN ISO
  5667-10:1997 (ścieki – pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych); PN-ISO 5667-4:2017-10 (woda powierzchniowa stagnująca – fizykochemia); PN-ISO 5667- 4:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007 (woda powierzchniowa stagnująca – fizykochemia + mikrobiologia); PN-ISO 5667-6:2016-12 ( woda powierzchniowa z rzek i strumieni – fizykochemia); PN-ISO 5667-6:2016-12; PN-EN ISO 19458:2007 (woda powierzchniowa z rzek i strumieni – fizykochemia + mikrobiologia). Wszelkie odstępstwa od powyższych mogą spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
 5. Jeżeli w trakcie analiz w badanej próbce wody zostaną wykryte mikrobiologiczne przekroczenia wartości dopuszczalnych, badanie smaku nie zostanie przeprowadzone. Kwota badania nie ulega zmianie.
 6. Sprawozdanie z badania jest dokumentem urzędowym, który spełnia wymagania ISO 17025 i PCA. Dokument ten nie podlega jakimkolwiek modyfikacjom!
 7. Próbkę do badania wody- radiologia należy pobierać z ujęcia wody, a próbkę na monitoring przeglądowy w miejscach wskazanych przez PSSE lub WSSE.
 8. W przypadku analizy mikrobiologicznej badanie powinno rozpocząć się od 8h do 12h od chwili poboru. Wynik analizy z opcją poboru samodzielnego może być obarczony błędem, ponieważ paczka kurierska dostarczana jest wciągu 24h.
 9. Zakres badania monitoring kontrolny podstawowy został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, Poz.2294), załącznik nr 2 A. Parametry grupy A.
 10. Zakres badania monitoring przeglądowy został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, Poz.2294), załącznik nr 2 B. Parametry grupy B. Miejscowy PSSE/ WSSE może wyznaczyć zakres badania składający się z wybranych parametrów grupy B.
 11. Wszelkie zmiany na sprawozdaniach po ich wystawieniu mogą nie być możliwe lub obciążone opłatą dodatkową. Okres oczekiwania na zmiany, o których mowa powyżej, wynosi do 45 dni.
 12. Jeżeli Zamawiający odwoła pobór na 5 do 3 dni przed wyznaczonym terminem poboru, Zleceniobiorca obarcza Zamawiającego opłatą w wysokości 30% wartości badania, na 2 dni przed poborem 50% wartości badania, na 1 dzień przed poborem 70% wartości badania, w dniu poboru 100% wartości badania.
 13. Częścią wykonania usługi jest założenie konta w sklepie analizawody.pl.
 14.  Podawany przez nas termin oczekiwania na wynik z badania próbki wody/ścieku to wartość standardowa uzależniona od czynności związanych z przygotowaniem próbki do analiz, które mogą wpłynąć na wydłużenie okresu oczekiwania na wynik z badania (wydłużenie maksymalnie o 7 dni roboczych). Czynności, o których mowa to dodatkowa preparacja próbki, np. rozmrażanie, zamrażanie, rozcieńczanie, mineralizacja, ekstrakcja lub inne czynności laboratoryjne. O konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności decyduje laboratorium, biorąc pod uwagę stan próbki.


04.1.2021 r.
mgr Łukasz Zyskowski

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności