Badanie czystości i jakości wody, mikrobiologiczne i fizykochemiczne
- jakie wybrać?


Jakie badanie wybrać?

Jestem Klientem Indywidualnym

WODA

Badania:

Podstawa prawna:

Jeśli chcesz zbadać wodę wodociągową:

Monitoring kontrolny wymagany. Przejdź do badania >> Monitoring kontrolny służy sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego nad zawartością wody. Wybierz badanie jakości wody, jeśli chcesz upewnić się, że parametry wody, której używasz spełniają normy.


Monitoring przeglądowy. Przejdź do badania >>
Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w rozporządzeniu. 


Badanie rozszerzone jakości wody. Przejdź do badania >> Poszerzony zakres monitoringu kontrolnego. Badane parametry pomocne są w ocenie najważniejszych parametrów wody oraz przy doborze urządzeń do uzdatniania wody.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Jeśli chcesz zbadać wodę ze studni kopanej lub samociśnienie:

Monitoring kontrolny wymagany. Przejdź do badania >>Monitoring kontrolny służy sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.Wybierz badanie jeśli chcesz upewnić się, że parametry wody, której używasz spełniają normy.

Monitoring przegladowyPrzejdź do badania>>
Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w rozporządzeniu. 

Badanie rozszerzone. Przejdź do badania>> 
Poszerzony zakres monitoringu kontrolnego. Badane parametry pomocne są w ocenie składu chemicznego wody oraz przy doborze urządzeń do uzdatniania wody.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Jeśli chcesz zbadać wodę ze studni głębinowej:

Monitoring kontrolny wymagany. Przejdź do badania >> Monitoring kontrolny służy sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Wybierz to badanie jakości wody, jeśli chcesz upewnić się, że parametry wody, której używasz spełniają normy.

Monitoring przeglądowy. Przejdź do badania >> Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu.  

Badanie rozszerzone. Przejdź do badania >> Poszerzony zakres monitoringu kontrolnego. Badane parametry pomocne są w ocenie jakości wody oraz przy doborze urządzeń do uzdatniania wody.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Jeśli chcesz zbadać wodę z basenu kąpielowego:

Woda basenowa. Przejdź do badania >> Podstawowe badanie czystości wody, które pozwoli ocenić czy Twoja woda nadaje się do basenu kąpielowego. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kapieli. (Dz.U. 2011 nr 86 poz. 478)

ŚCIEKI

Przydomowa oczyszczalnia ścieków. Przejdź do badania >>
Jeśli posiadasz przydomową oczyszczalnię musisz zadbać o właściwy skład odprowadzanych ścieków. Konieczne jest regularne wykonywanie badań jakości wody. Wskazana jest kontrola pracy oczyszczalni poprzez wykonywanie badań ścieków (minimum raz w roku).br />

Ściek opadowy. Przejdź do badania >>

Jest to woda, która pochodzi z opadów atmosferycznych lub roztopów. Z powierzchni ziemi o trwałej nawierzchni lub z obiektów spływa następnie do otwartych albo zamkniętych systemów kanalizacyjnych. Jeśli chcesz mieć pewność czy odprowadzane przez Ciebie ścieki opadowe spełniają normy, wybierz ten zakres.Ściek oczyszczony.  Przejdź do badania >>
Są to ścieki poddane procesowi oczyszczania w oczyszczalniach zanim zostaną odprowadzone do odbiornika. Wybierz to badanie jakości ścieku, jeśli chcesz wiedzieć czy występujące w nim związki organiczne i nieorganiczne są zgodne z rozporządzeniem.
Ustawa z dnia 18 listopada 2014r. i 16 stycznia 2015r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. 2014 nr 72 poz. 747)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. i 16 stycznia 2015r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.(Dz.U.2014 nr 223 poz.1988) 
Jestem Klientem Firmowym

WODA

Badania:

Podstawa prawna:

Jeśli chcesz zbadać wodę ze studni głębinowej/wierconej:


Monitoring przeglądowy
Przejdź do badania >>
Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w rozporządzeniu. 

Woda pochodząca z ujęcia powierzchniowego bez koagulacji. Przejdź do badania >> Jeśli w procesie uzdatniania wody były wykorzystywane sole glinu, to możesz wybrać to badanie wody, aby sprawdzić jego efekty.


Próbki wody pochodzące ze studni -badanie roszerzone. Przejdź do badania >> Poszerzony zakres monitoringu kontrolnego. Wybierz jeśli jesteś zainteresowany sprawdzeniem jakości Twojej wody pod kątem doboru urządzeń do uzdatniania wody.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Jeśli chcesz zbadać wode ze studni kopanej:

Monitoring przeglądowy. Przejdź do badania >> Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny,czy są przestrzegane wymagania określone w rozporządzeniu. 

Woda pochodząca z ujęcia powierzchniowego,
koagualcja solami glinu. Przejdź do badania >> Jeśli w procesie uzdatniania wody były wykorzystywane sole glinu, to możesz wybrać to badanie wody, aby sprawdzić jego efekty.


Woda pochodzaca z ujęcia, bez koagulacji. Przejdź do badania >> Wybierz jeśli chcesz sprawdzić efekty uzdatniania wody, a w procesie uzdatniania nie były wykorzystywane sole glinu.

Woda przeznaczona do spożycia - monitoring przegladowy. Przejdź do badania >> Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w rozporządzeniu.

Próbki wody pochodząc ze studni - badanie rozszerzone. Przejdź do badania >> Chcesz sprawić stan Twojej wody pod kątem doboru urządzeń do jej uzdatniania? W takim przypadku najlepszy będzie rozszerzony zakres monitoringu kontrolnego.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Jeśli chcesz zbadać wodę z ujęcia
powierzchniowego:

Monitoring przeglądowy. Przejdź do badania >> Rozszerzeniem monitoringu kontrolnego jest monitoring przeglądowy. Dostarcza on informacji niezbędnych do tego, aby ocenić, czy wymagania określone w rozporządzeniu są przestrzegane.

Woda pochodząca z ujęcia powierzchniowego, koagualcja solami glinu. Przejdź do badania >> Wybierz to badanie czystości wody, jeśli chcesz sprawdzić efekty uzdatniania wody i w procesie uzdatniania były wykorzystywane sole glinu. 

Woda pochodzaca z ujęcia, bez koagulacji. Przejdź do badania >> Wybierz to badanie jeśli chcesz sprawdzić efekty uzdatniania wody, a w procesie uzdatniania nie były wykorzystywane sole glinu. 

Woda przeznaczona do spożycia - monitoring przegladowy. Przejdź do badania >> 

Rozszerzeniem monitoringu kontrolnego jest monitoring przeglądowy. Dostarcza on informacji niezbędnych do tego, aby ocenić, czy wymagania określone w rozporządzeniu są przestrzegane.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)


Jeśli chcesz zbadać wodę źródlaną/mineralną:

Monitoring przeglądowy. Przejdź do badania >> 
Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w rozporządzeniu. 

Woda źródlana w tym woda z ujęcia. Przejdź do badania >>   Wybierz to badanie jakości wody, jeśli chcesz zbadać wodę z własnego ujęcia, woda źródlana.

Woda butelkowaPrzejdź do badania >> 
Wybierz jeśli chcesz zbadać wodę w podstawowym zakresie badania dla wód butelkowanych, przeznaczonych do spożycia,zgodnie z rozporządzeniem..

Woda przeznaczona do spożycia - monioring przeglądowy. Przejdź do badania >> Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w rozporządzeniu. nbsp;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. i 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi(Dz.U. 2007 Nr 61 poz. 417)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. i 13 listopada 2015r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. (Dz.U.2011 nr 85 poz.466)

Jeśli chcesz zbadać wodę technologiczną:

Monitoring przeglądowy. Przejdź do badania >>
Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w rozporządzeniu.  


Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Przejdź do badania >> badania dotyczące jakości wody w instalacjach ogrzewania wodnego, obejmujące wartości liczbowe wskaźników mających wpływ na korozyjność i osadotwórczość wody. Badanie potrzebne przy projektowaniu lub modernizacji instalacji.

Woda do celów chłodniczych. Przejdź do badania >>
Procesy chłodzenia wymagają zużywania bardzo dużej ilości wody, która powinna być wolna od czynników, które będą utrudniać eksploatację. Wybierz to badanie jakości wody, jeśli chcesz się upewnić, że woda,którą używasz spełnia normy.

Woda do celów energetycznych. Przejdź do badania >> Wybierz badanie jeśli chcesz sprawdzić parametry wody dotyczące jakości dla kotłów wodnych oraz zamkniętych obiegów ciepłowniczych. Badanie dotyczy wody obiegowej, jak i wody do napełniania i uzupełniania obiegów uzupełnianiem poniżej 5 m3/h.

Woda do celów energetycznych. Przejdź do badania >> Wybierz badanie jeśli chcesz sprawdzić parametry wody dotyczące jakości dla kotłów wodnych oraz zamkniętych obiegów ciepłowniczych. Badanie dotyczy wody obiegowej, jak i wody do napełniania i uzupełniania obiegów uzupełnianiem powyżej 5 m3/h.

Woda do betonu. Przejdź do badania >>
Wybierz jeśli potrzebujesz badanie, które pomoże ocenić czy woda nadaje się do stosowania do betonów lub zapraw budowlanych. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marc 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi(Dz.U. 2007 Nr 61 poz. 417)

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.

Woda do celów chłodniczych.

PN-85/C-04601. Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena - przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

Jeśli chcesz zbadać wodę do basenu:

Monitoring przeglądowy. Przejdź do badania >>
Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w rozporządzeniu. Zakres badania wody z basenu, który umożliwi dokładne badanie Twojej wody. Zakres wymagany przez sanepid-wykonywany 1 na 2 lata.

Woda z basenu kąpielowego. Przejdź do badania >>
Wybierz jeśli chcesz przeprowadzić mikrobiologiczne badanie wody pływalni, czyli zbadać wodę z basenu kąpielowego w podstawowym zakresie które pozwoli ocenić czy woda z Twojego basenu spełnia normy zawarte w rozporządzeniu
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kapieli. (Dz.U. 2015 nr 86 poz. 478)

Legionella Przejdź do badania >>
Wybierz badanie wody jeśli chcesz sprawdzić czy w Twojej instytycji nie występuje problem ze skażeniem bakteriami Legionella.   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

ŚCIEKI

Przydomowa oczyszczalnia ścieków. Przejdź do badania >>
Jeśli posiadasz przydomową oczyszczalnię musisz zadbać o właściwą zawartość związków organicznych i nieorganicznych w odprowadzanych ścieków. Konieczne jest regularne wykonywanie badań jakości ścieków. Wskazana jest kontrola pracy oczyszczalni poprzez wykonywanie badań ścieków (minimum raz w roku).

Ściek opadowy. Przejdź do badania >>

Jest to woda, która pochodzi z opadów atmosferycznych lub roztopów. Z powierzchni ziemi o trwałej nawierzchni lub z obiektów spływa następnie do otwartych albo zamkniętych systemów kanalizacyjnych. Jeśli chcesz mieć pewność czy odprowadzane przez Ciebie ścieki opadowe spełniają normy, wybierz ten zakres.

 

Ściek oczyszczony. Przejdź do badania >>
Są to ścieki poddane procesowi oczyszczania w oczyszczalniach zanim zostaną odprowadzone do odbiornika. Wybierz jeśli chcesz wiedzieć czy jakość ścieku, który odprowadzasz jest zgodny z rozporządzeniem.

Oczyszczalnia ścieków. Przejdź do badania >>
Wybierz to badanie jakości ścieków, jeśli chcesz wiedzieć czy ścieki z oczyszczalni spełniają normy z rozporządzenia.  
Ustawa z dnia 8 listopada 2014r. i 16 stycznia 2015r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. 2015 nr 72 poz. 747)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 2014r. i 16 stycznia 2015r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.(Dz.U.2015 nr 223 poz.1988) 

Jakie badanie wybrać? - Klient indywidualny. Pobierz plik>> 

Jakie badanie wybrać? - Klient Firmowy. Pobierz plik>>

Jakie badanie jest Ci potrzebne?

Woda jest bez wątpienia jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania każdego człowieka. By zapewnić jej wysoką jakość i jednocześnie móc zapobiegać zakażeniom groźnymi mikroorganizmami, bardzo ważne jest regularne badanie czystości wody. Zarówno mikrobiologiczne, jak i fizykochemiczne badania wody pozwalają na szczegółowe sprawdzenie jej zawartości, a także na ocenę, czy spożywanie danej wody pitnej nie stanowi zagrożenia dla naszego zdrowia bądź życia.

Niezależnie od rodzaju, badaniu czystości oraz dokładnej analizie fizykochemicznej powinna zostać poddana każda woda, która w jakikolwiek sposób ma kontakt z człowiekiem. Badaniu jakości wody można poddać także wodę pochodzącą ze studni głębinowej.

Badanie mikrobiologiczne wody polega przede wszystkim na sprawdzeniu, czy w wodzie przeznaczonej do spożycia nie występują organizmy chorobotwórcze, takie jak pałeczki okrężnicy, paciorkowce kałowe czy beztlenowce przetrwalnikowe. Ważnym kryterium jest także oznaczenie ogólnej liczby bakterii psychrofilnych i mezofilnych (w jednym mililitrze wody).

Analizy mikrobiologiczne czy badania fizykochemiczne wody pozwalają na ocenę najważniejszych wskaźników, mających decydujący wpływ nie tylko na smak czy barwę wody, ale również na jej bezpieczeństwo zdrowotne.
Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności